О нас

О нас

Про нас

НАШ ГРАД  — це оперативне і достовірне джерело інформації. У своїй роботі ми взаємодіємо з виконавчими і законодавчими органами влади, підприємствами та громадськими організаціями. Ми подаємо об’єктивні новини, аналіз і обговорення українських і світових питань, які мають вирішальне значення для успішних перетворень в напрямку демократії, зміцнюють громадянське суспільство, пропагують демократичні цінності. Боремося з міжетнічною та міжрелігійною нетолерантністю, сприяємо взаємному розумінню між людьми, сприяємо більш тісних відносин між країнами і розвиненими світовими демократіями.

НАШ ГРАД  не пропагує прийняття конкретних політичних або законодавчих постанов; не агітує за або проти кандидатів на виборні або призначувані посади. Не підтримує сепаратизм або державний розкол.

НАШ ГРАД  підтримує свободу подорожі і міграції, однак не закликає до втечі з країни і не заохочує еміграції. Нашою місією є сприяння розвитку демократичних цінностей через поширення достовірної інформації та ідей.

 

 

НАШ ГРАД — это оперативный и достоверный источник информации. В своей работе мы взаимодействуем с исполнительными и законодательными органами власти, предприятиями и общественными организациями. Мы подаем объективные новости, анализ и обсуждение украинских и мировых вопросов, которые имеют решающее значение для успешных преобразований в направлении демократии, укрепляют гражданское общество, пропагандируют демократические ценности. Боремся с межэтнической и межрелигиозной не толерантностью, способствуем взаимному пониманию между людьми, способствуем более тесным отношениям между странами и развитыми мировыми демократиями.

НАШ ГРАД не пропагандирует принятие конкретных политических или законодательных постановлений; не агитирует за или против кандидатов на выборные или назначаемые должности. Не поддерживает сепаратизм или государственный раскол.

НАШ ГРАД поддерживает свободу путешествия и миграции, однако не призывает к бегству из страны и не поощряет эмиграции. Нашей миссией является содействие развитию демократических ценностей через распространение достоверной информации и идей.

Добавить комментарий